αξιοπιστία

Η προσήλωση της  Ν.ΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην ποιότητα είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, όλα αυτά τα χρόνια, και συνοδεύει την καλή της φήμη και τους πιστούς της πελάτες.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωσή του εν λόγω Συστήματος. 

Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από :

      Την διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές

      Την σταθερή προσήλωση της εταιρίας στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας

      Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων

      Την συνεχή εκπαίδευση - εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της και ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης ποιότητας

      Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα.

 

Η διοίκηση της Ν.ΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.’ αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της πολιτικής και των στόχων ποιότητας που έχει θεσπίσει και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

 

Η Διοίκηση της

Ν.ΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων